19/11/2014
1356
Xin cầu nguyện cho con và gia đình con được bình an
              Con Đa Minh Nguyễn Minh Tường, O.P
114.864864865135.135135135250