19/11/2014
1169
Xin cầu nguyện cho Ân Nhân và Thân Nhân, những người còn sống và đã qua đời
114.864864865135.135135135250