18/11/2014
1710
CÁO PHÓ
Chúng tôi thành kính báo tin cùng quí Đức Cha, quí Đức Ông, quí cha, quí tu sĩ nam nữ, quí Cộng Đồng, Cộng Đoàn Dân Chúa, quí Hội Đoàn, quí ông bà, quí thân bằng quyến thuộc, và quí bạn hữu xa gần là
 
Linh mục GIUSE NGUYỄN CÔNG MINH, SVD
Sinh ngày 3 tháng 9 năm 1958
Tại Thủ Đức, Sàigòn, Việt Nam
Được Chúa gọi về Thứ Sáu, ngày 14 tháng 11 năm 2014
lúc 3 giờ 40 chiều
(Giờ VN: Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2014
lúc 4 giờ 40 sáng)
Tại Dòng Ngôi Lời, Techny/Chicago, IL, USA
Hưởng dương 56 tuổi

 
 
 
Dòng Ngôi Lời, Tỉnh Dòng Chicago
và Tang Gia Đồng Khấp Báo
 
Cáo phó này thay thiệp tang
Chị: Sr. Anne Jeanne Nguyễn Thị Hào, OP
Chị: Nguyễn Thị Hoàn, chồng và các con, cháu
Em trai: Nguyễn Công Chánh, vợ và các con
Em trai: Nguyễn Công Việt, vợ và các con
Em trai: Nguyễn Công Liêm, vợ và con
Em gái: Nguyễn Thị Hiếu, chồng và con
Em trai: Nguyễn Văn Học, vợ và các con


 
Chương Trình
Cầu Nguyện – Phát Tang – An Táng
 
Linh cữu được quàn tại
Nguyện Đường Ngôi Lời
2001 Waukegan Road, Techny, IL 60082
Thứ Sáu, 21/11/2014 tại Nguyện Đường Ngôi Lời, Chicago
                               5:30 pm – 9:30 pm   Viếng xác - Cầu nguyện
                               7:00 pm                      Wake Service (in English)
                               8:00 pm                      Nghi Thức Phát Tang
Thứ Bảy, 22/11/2014 tại Nguyện Đường Ngôi Lời, Chicago
                               9:00 am                      Viếng xác
                               10:30 am                   THÁNH LỄ AN TÁNG
Sau Thánh Lễ An Táng
Linh cữu sẽ được di chuyển đến an táng tại
Nghĩa địa Đức Mẹ Maria, Dòng Ngôi Lời
Techny/Chicago, IL 60082
114.864864865135.135135135250