07/12/2014
2920

Cầu cho linh hồn Ông Cố Đaminh Maria Nguyễn Văn Từ,
Chúa gọi về ngày 24/12/2013,
giỗ 1 năm
...........................................................
114.864864865135.135135135250