31/12/2014
1607


Nguyện Đức Chúa  chúc lành và gìn giữ anh em!
Nguyn Đức Chúa tươi nét mt nhìn đến anh em,
                                           Và d lòng thương anh em !
Nguyện Đức Chúa ghé mắ
t nhìn và ban bình an cho anh em!  (Ds 6, 24-26)
114.864864865135.135135135250