Lectio Divina Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm A
Lectio Divina Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Năm A
/ 75
LECTIO DIVINA LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU - NĂM A 1.      Đọc Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Khi ấy, Đức Giêsu lên tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời ...
Lectio Divina Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
Lectio Divina Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A
/ 95
  Lectio Divina Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi   1. Lời Chúa : Gioan 3, 16 - 18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đa ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được ...
Lectio Divina Lễ Chúa Thánh Thần - Năm A
Lectio Divina Lễ Chúa Thánh Thần - Năm A
/ 103
CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG SAI ĐI… (Ga 20,19-23) “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em… Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần…” “Trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ thần khí Ta trên tôi nam tớ nữ” (Giô-ên 3, 2) “Và ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh ...
Lectio Divina Lễ Chúa Lên Trời - Năm A
Lectio Divina Lễ Chúa Lên Trời - Năm A
/ 114
LECTIO DIVINA LỄ CHÚA THĂNG THIÊN-NĂM A   1. Đọc Lời Chúa: Mt 28,16-20   ...
Lectio Divina Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A
Lectio Divina Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm A
/ 89
CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG BẢO TRỢ (Ga 14, 15-21) “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. ”      (Ga 14, 16) Đọc Tin Mừng của tuần VI và VIII, ta thấy có sự trùng khớp ...
Lectio Divina Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
Lectio Divina Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
/ 122
LECTIO DIVINA CHÚA  NHẬT IV- PHỤC SINH- NĂM A   1.Đọc Lời Chúa: Ga 10, 1-10   Khi ấy, Đức ...
Lectio Divina Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
Lectio Divina Chúa Nhật Phục Sinh - Năm A
/ 137
LECTIO DIVINA Lễ Phục Sinh – Năm A   1. Đọc Lời Chúa: Ga 20,1-9   ...
Lectio Divina Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
Lectio Divina Chúa Nhật Lễ Lá - Năm A
/ 130
Lectio Divina Chúa Nhật Lễ Lá   1. Lời Chúa   Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó ...
Lectio Divina Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A
Lectio Divina Chúa Nhật V Mùa Chay - Năm A
/ 131
 Chia sẻ Tin Mừng CHÚA NHẬT Tuần V Mùa Chay Năm A (Ga 11, 1-45) Khác với Tin Mừng nhất lãm, Tin Mừng theo thánh Gioan không dùng từ “phép lạ” mà ông dùng từ “dấu lạ”. + “Dấu”: Là một kí hiệu được dùng để ám chỉ điều,hay một thực tại nào đó ...